Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie w portalu iworis-family.pl

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
a) IWORiS – fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Klin 9/2, 60-602 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000810232, posiadająca numer NIP 7812002754.
b) Konto – indywidualne konto Użytkownika przydzielane przez IWORiS po zarejestrowaniu się na Portalu, które uprawnia do korzystania z Usługi obejmującej przesyłanie Materiałów celem ich publikacji na Portalu. Przeglądanie Materiałów zamieszczonych na Portalu nie wymaga posiadania Konta.
c) Materiał – wszelkie treści stworzone przez Użytkownika, IWORiS lub na zlecenie IWORiS, nadane, opublikowane lub udostępniane na Portalu przez IWORiS lub Użytkowników w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez względu na formę przekazu lub postać, w szczególności w formie tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej i audiowizualnej.
d) Polityka prywatności – dokument opisujący podstawy przetwarzania danych osobowych przez IWORiS w związku z prowadzeniem Portalu, zakres i rodzaj przetwarzanych danych osobowych a także zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies, prawa osób, których dane dotyczą, dostępna pod adresem: http://iworis.pl/polityka-prywatnosci.
e) Portal – każdy portal, serwis, platforma lub strona internetowa należące do IWORiS lub przez nią administrowana, a zwłaszcza www.iworis-family.pl, www.iworisfamily.pl, polskieforumrodzicow.pl, www.iworis.pl
f) Regulamin – niniejszy regulamin oraz regulaminy szczegółowe dot. korzystania z poszczególnych Usług, o których mowa w rozdziale IV pkt 1.
g) Rejestracja - proces polegający na wprowadzeniu przez IWORiS do Portalu danych przesłanych IWORiS przez Użytkownika umożliwiających utworzenie Konta oraz umożliwiający wybór i ustanowienie przez Użytkownika loginu i hasła.
h) Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
i) Urządzenie – jakiekolwiek urządzenie elektroniczne dysponujące przeglądarką www umożliwiającą uruchomienie Portalu, w tym ipad, smartphone, komputer, telewizor.
j) Usługi – dostarczanie treści cyfrowych, w szczególności Materiałów, w celu ich odtworzenia przy użyciu przeglądarki internetowej, oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez IWORiS w ramach Portalu polegające na:
i. umożliwianiu dostępu do Materiałów, w szczególności audiowizualne usługi na żądanie,
ii. umożliwieniu dostępu do Konta Użytkownika oraz obsłudze tego konta,
iii. obsłudze pytań kierowanych do IWORIS za pomocą formularza kontaktowego.
k) Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.

II. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia przez IWORiS usług drogą elektroniczną w ramach Portalu.
2. Usługi świadczone w Ramach Portalu mogą być odpłatne lub nieodpłatne.
3. Korzystanie z Usług nieodpłatnych nie wymaga Rejestracji na Portalu ale wymaga akceptacji Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Korzystanie z Usług odpłatnych wymaga Rejestracji i posiadania Konta na Portalu.
5. Podstawą świadczenia Usług jest umowa świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej 'Umowa'). Do zawarcia Umowy dochodzi:
a) w przypadku Usług odpłatnych - z chwilą Rejestracji na Portalu,
b) w przypadku Usług nieodpłatnych - z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi.
6. Zarejestrować się może jedynie osoba pełnoletnia, która zawarła uprzednio z IWORiS porozumienie w sprawie stworzenia oraz dostarczenia Materiałów (dalej 'Porozumienie').
7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
8. W celu Rejestracji na Portalu należy wysłać wniosek o Rejestrację na adres poczty elektronicznej IWORiS Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zawierający następujące informacje: imię, nazwisko Użytkownika, a jeżeli będzie nim osoba prawna imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji, adres, adres poczty elektronicznej, login (jeżeli jest inny niż adres poczty elektronicznej), numer NIP (w przypadku przedsiębiorców) oraz oświadczenia:
a) o akceptacji Regulaminu w brzmieniu: 'oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania',
b) o zapoznaniu się z Polityką prywatności w brzmieniu: 'oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności',
c) oświadczenie o akceptacji linii programowej Portalu opisanej w rozdziale III Regulaminu w brzmieniu: 'oświadczam, że zapoznałem się z linią programową Portalu opisaną w rozdziale III Regulaminu i zobowiązuję się do jej przestrzegania oraz do niepodejmowania aktywności z nią sprzecznych'.
Dane zawarte we wniosku o Rejestrację na Portalu nie podlegają upublicznieniu.
9. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o Rejestrację IWORiS może zaproponować Użytkownikowi zawarcie Porozumienia. W razie jego zawarcia IWORIS zakłada Użytkownikowi Konto po czym przesyła na jego adres poczty elektronicznej link do podstrony Portalu zawierającej okno logowania. Rejestracja następuje z chwilą przesłania Użytkownikowi linka, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
10. IWORiS nie jest związane wnioskiem o Rejestrację i może odmówić Rejestracji i założenia Konta, w szczególności jeżeli profil działalności wnioskującego o Rejestrację a zwłaszcza jego dotychczasowa aktywność nasuwają wątpliwości co do tego czy będzie przestrzegał linii programowej Portalu. IWORiS informuje Użytkownika o odmowie Rejestracji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odmowa Rejestracji na Portalu i założenia Konta w przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń osoby, której odmówiono Rejestracji i założenia Konta względem IWORiS.
11. Użytkownik sam ustala hasło do Konta. Zakazane jest przekazywanie hasła do Konta innej osobie.
12. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu przez cały okres korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu.

III. Linia programowa Portalu

1. Portal służy wymianie i upowszechnieniu informacji o rodzinie i jej funkcjonowaniu a także promocji, wspieraniu, przygotowaniu i rozwijaniu:
a) trwałości małżeństwa kobiety i mężczyzny, w tym wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,
b) małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci,
c) młodych ludzi w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych,
d) otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci,
e) świadomości społecznej i postrzegania dobra rodzin jako głównego celu działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.
2. Zabronione jest zamieszczanie Materiałów o treściach innych niż związane z tematyką wskazaną w pkt 1 niniejszego rozdziału, w tym zwłaszcza treści o charakterze politycznym, naruszających dobre obyczaje, dobra osobiste lub uczucia religijne innych osób, w tym nawołujące do przemocy, nienawiści, a także treści dyskryminujących ze względu na narodowość, rasę, płeć, orientację seksualną, poglądy polityczne oraz wyznanie. Zabronione jest także zamieszczanie treści zawierających informację handlową, reklamę lub lokowanie produktu.

IV. Rodzaj i warunki korzystania z Usług

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu, IWORiS świadczy drogą elektroniczną Usługi umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Portalu polegające na:
a) dostępie, wyświetlaniu i przeglądaniu Materiałów zamieszczonych na Portalu przez IWORiS, w tym ich odtwarzaniu na Urządzeniu,
b) przesyłaniu IWORiS Materiałów stworzonych przez Użytkownika w celu zamieszczania tych Materiałów na Portalu,
c) Rejestracji i założenia Konta.
2. Zabronione jest korzystanie z Platformy w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Użytkowników.
3. Materiały umieszczane na Platformie są prawnie chronione. Zabronione jest pobieranie, kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie całości Materiałów lub jakiejkolwiek ich części, w tym zwłaszcza w celach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Pobieranie, utrwalanie, rozpowszechnianie, w tym wykorzystywanie Materiałów przez Użytkownika w celach prowadzonej przez siebie działalności możliwe jest wyłącznie na podstawie odrębnej umowy zawartej z IWORiS określającej w szczególności zakres, warunki i odpłatność za korzystanie z tych Materiałów.
5. IWORiS zastrzega sobie prawo usuwania, dodawania lub modyfikowania treści Materiałów w dowolnym momencie bez informowania o tym Użytkownika a także bez podawania przyczyny.
6. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. IWORiS zastrzega sobie możliwość przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. W takim przypadku informacja o przerwie lub ograniczeniu w świadczeniu Usług zostanie zamieszczona na Portalu z 2 dniowym wyprzedzeniem.
7. W sytuacjach nagłych, grożących utratą Materiałów lub niemożliwością korzystania z Portalu IWORiS zastrzega sobie prawo przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług bez uprzedniego informowania Użytkowników.
8. Przerwa lub ograniczenia w świadczeniu Usług w sytuacji wskazanej w pkt 6 i 7 powyżej nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem IWORiS.
9. IWORiS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług spowodowane awarią lub nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń lub infrastruktury teleinformatycznej pośredniczącej między Portalem a Urządzeniem Użytkownika.

V. Zamieszczanie Materiałów przez Użytkownika

1. W celu zamieszczenia Materiałów na Portalu Użytkownik loguje się na Portalu i poprzez swoje konto przesyła Materiały do IWORiS.
2. IWORiS dokona weryfikacji Materiałów pod kątem zgodności z linią programową Portalu, określoną w rozdziale III Regulaminu. IWORiS nie jest ograniczony żadnym terminem do dokonania weryfikacji Materiałów a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem IWORiS.
3. Jeżeli Materiały przekazane do opublikowania na Portalu naruszają postanowienia rozdziału III Regulaminu lub nie spełniają wymogów technicznych wskazanych w rozdziale VII pkt 5 Regulaminu IWORiS może:
a) odmówić publikacji Materiałów,
b) uzależnić publikację Materiałów od wprowadzenia określonych przez siebie zmian.
4. Niezależnie od postanowień pkt 3 niniejszego rozdziału IWORiS nie jest w żadnym wypadku zobowiązane do publikowania na Portalu Materiałów stworzonych i przesłanych przez Użytkownika.
5. Odmowa zmieszczenia na Portalu Materiałów dostarczonych przez Użytkownika w przypadku wskazanym w pkt 3 i 4 powyżej nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem IWORiS.
6. Użytkownik oświadcza, że Materiały dostarczane przez niego zgodnie z niniejszym rozdziałem nie zawierają treści naruszających zakazów i ograniczeń wskazanych w rozdziale III pkt 2 Regulaminu.

VI. Usunięcie Materiałów

1. IWORiS zastrzega sobie prawo usunięcia z Portalu dowolnych Materiałów, w dowolnym momencie, bez podania przyczyny a także bez wiedzy i zgody Użytkownika, w tym w szczególności Materiałów:
a) o treści nienawiązującej do tematyki wskazanej w rozdziale III pkt 1 Regulaminu,
b) naruszających zakaz wskazany w rozdziale III pkt 2 Regulaminu,
c) niespełniających wymogów technicznych określonych w rozdziale VII pkt 5 Regulaminu lub w inny sposób zagrażających technicznemu funkcjonowaniu Portalu lub innych Materiałów.
2. IWORiS informuje Użytkownika o usunięciu Materiałów zamieszczonych na Portalu przez tego Użytkownika.
3. Usunięcie Materiałów z przyczyn określonych w pkt 1 nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem IWORiS.

VII. Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu Urządzenie Użytkownika powinno posiadać następujące minimalne parametry:
a) dostęp do internetu z łączem o przepustowości co najmniej 2 Mb/s,
b) przeglądarkę Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Chrome 7.00 lub wyższej, FireFox 7.1 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies,
c) obsługiwać minimum JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, Cookies, HTML, CSS.
d) zainstalowaną aplikację pozwalającą na odczytywanie plików w formacie PDF oraz plików audiowizulanych w formacie mp4, avi
e) system operacyjny Windows 7, (w przypadku posiadaczy systemu operacyjnego Linux Ubuntu 14.04) a w przypadku urządzeń mobilnych wymagane jest posiadanie systemu operacyjnego iOS 7.0 lub Android 4.03.
f) ekran o rozdzielczości co najmniej 800x600 a w przypadku urządzeń mobilnych o rozdzielczości co najmniej 750 x 1334,
g) procesor Pentium,
h) karta graficzna.
2. Dane przesyłane do IWORiS poprzez Portal chronione są bezpiecznym protokołem Secure Socket Layer (SSL).
3. Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.
4. Aktywacja obsługi plików Cookies nie jest niezbędna dla świadczenia Usługi lecz IWORiS rekomenduje jej aktywację. Dezaktywacja obsługi plików Cookies może wpłynąć na jakość Usługi a nawet na jej zablokowanie. IWORiS nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług w razie dezaktywacji przez Użytkownika obsługi plików Cookies.
5. Pliki audiowizualne zamieszczane przez Użytkowników na Portalu muszą spełniać następujące wymagania:
a) kontener multimedialny: mpg, .avi, .mov, mp4
b) kodek audio: MP3 MP2 MP1 AAC AAC+
c) kodek wideo: MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 ASP H.264 (MPEG-4 AVC) H.265/HEVC H.266/VVC MPEG-5 Part1 EVC Part2 LC EVC MJPEG
d) liczba klatek: 25 klatek
e) szybkość transmisji: 2,5 Mb/s
f) rozdzielczość obrazu i format: 720p , 1080p
g) głębia kolorów: 24 bity
h) rozmiar: do 800 MB
6. Korzystanie z Usług na Urządzeniu nie spełniającym wymogów technicznych określonych w Regulaminie może być utrudnione a nawet niemożliwe.

VIII. Odpłatność

1. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Począwszy od 1 stycznia 2021 roku odpłatne będzie korzystanie z Usług określonych w rozdziale IV pkt 1 lit. b) Regulaminu, tj. publikacji przez IWORiS na Platformie Materiałów przesłanych przez Użytkowników. Wysokość opłaty zależeć będzie od zakresu i rodzaju Materiałów przesyłanych przez Użytkownika a także okresu świadczenia Usługi i będzie indywidualnie ustalana przez IWORiS z Użytkownikiem w Porozumieniu.
3. Opłata uiszczana będzie na podstawie faktury wystawionej przez IWORiS w formie elektronicznej i przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

IX. Licencja na korzystanie z Materiałów stworzonych przez Użytkownika

W celu umieszczenia przez IWORiS Materiałów na Portalu Użytkownik zobowiązany będzie udzielić stosownej licencji na korzystanie z tych Materiałów. Zakres i warunki umowy licencyjnej określone zostaną w Porozumieniu.

X. Wyrejestrowanie Użytkownika / usunięcie Konta

1. Użytkownik może w każdej chwili wyrejestrować się z Portalu i usunąć Konto. W tym celu należy wysłać wniosek o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej IWORiS Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W sytuacji, w której do wyrejestrowania dochodzi z przyczyn niezawinionych przez IWORiS, Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot Opłaty za niewykorzystany okres Usługi.
2. IWORiS może wyrejestrować Użytkownika z Portalu i usunąć jego Konto jeżeli Użytkownik prowadzi aktywność sprzeczną z linią programową wskazaną w rozdziale III Regulaminu IWORiS i mimo wezwania i wyznaczenia mu 14 dniowego terminu nie zaprzestał tej aktywności lub nie przywrócił stanu zgodności tych działań z linią programową.

XI. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik powinien złożyć IWORiS jednoznaczne oświadczenie o woli odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to może być złożone w dowolnej formie, w tym w formie pisemnej na adres Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ul. Klin 9/2, 60-602 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
3. Do zachowania termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem tego terminu.
4. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej IWORiS prześle niezwłocznie temu Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres jego poczty elektronicznej.
5. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia Usługi odpłatnej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz IWORiS kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował on IWORiS o odstąpieniu od Umowy.
6. Zakończenie korzystania z Usług obejmujących formularz kontaktowy następuje z chwilą opuszczenia Portalu.

XII. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące jakości Usług i działalności Portalu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres IWORiS: Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ul. Klin 9/2, 60-602 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. W treści reklamacji należy podać jakiej Usługi dotyczy oraz opisać na czym polega nieprawidłowość działania Usługi lub Portalu, a jeżeli reklamacja dotyczy innej kwestii to należy przytoczyć okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja powinna zawierać także dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem wnoszącym reklamację.
3. IWORiS rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej zgłoszenia.
4. IWORiS pozostawia bez rozpoznania reklamację, w której nie zawarto danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem wnoszącym reklamację.

XIII. Ochrona danych osobowych

Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu reguluje Polityka Prywatności, dostępna na stronach internetowych Portalu pod adresem https://iworis-family.pl/polityka-prywatnosci.

XIV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
2. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa
3. Niniejszy regulaminu wchodzi w życie z dniem 22.03.2021 r.
Regulamin może być zmieniany przez IWORiS w każdym czasie. Zmieniony Regulamin ma zastosowanie do Umów zawartych po wejściu w życie tych zmian i publikacji zmienionego Regulaminu na Portalu. Użytkownik zarejestrowany na Portalu przed dokonaniem zmian Regulaminu do czasu akceptacji zmian związany jest dotychczasową treścią Regulaminu. Akceptacja zmian Regulaminu jest konieczna do dalszego korzystania z Usług. Brak akceptacji zmian Regulaminu uprawnia IWORiS do wypowiedzenia Umowy.

 

 

Załącznik do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat oświadczenia odstąpieniu od umowy

Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Klin 9/2, 60-602 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000810232, posiadająca numer NIP 7812002754; nr tel. ................, e-mail: ....................

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

1. ......................................................, zawartej w dniu ..............................
2. ......................................................, zawartej w dniu ..............................
3. ......................................................, zawartej w dniu ..............................

 

Dane Użytkownika odstępującego od umowy

Imię i nazwisko: - _________________________________

Adres: - _________________________________

e-mail użyty do Rejestracji w Portalu - _________________________________

 

Data

 

_____________________________________________
Podpis
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)